Často kladené otázky​

Přechod na nového dodavatele:

Nezávaznou kalkulaci můžete jednoduše získat kontaktováním zákaznické linky 226 091 288 nebo zasláním e-mailu s Vaší současnou aktuální fakturou na adresu info@conte-energy.cz.

Vezměte si k ruce svoji stávající smlouvu nebo poslední fakturu za energie.

 • Zanechte nám zde Vaše telefonní číslo a my se Vám ozveme.
 • Zavolejte na zákaznickou linku 226 091 288.
 • Zašlete e-mail s přílohou faktury a smlouvy na adresu info@conte-energy.cz.

Originály dokumentů k podpisu Vám pošleme zdarma e-mailem, poštou či kurýrem.
Zpátky budeme chtít vrátit kompletní podepsanou smluvní dokumentaci, na základě které vyřídíme veškeré papírování za Vás.

 • Změnu dodavatele a začátek odběru od Conte.
 • Podáme výpověď u Vašeho stávajícího dodavatele – Pokud by nám stávající dodavatel z nějakého důvodu výpověď zamítl, tak Vás budeme kontaktovat telefonicky a společně doplníme potřebné informace. Nejčastěji se jedná o správné datum konce platnosti smlouvy.
 • Komunikujeme s distributorem – pokud jste koupili nemovitost či postavili nový dům a nemáte plynoměr/elektroměr či měřidlo není na Vaše jméno, i s tím Vám dokážeme pomoci a u distributora vše zajistit.

Poštou od nás dostanete dopis s rozpisem zálohových plateb pro následující měsíce.

Často kladené otázky:

Již nemáte zájem pokračovat ve smluvním vztahu s Vaším současným dodavatelem elektřiny/plynu?

1.       Kontaktujte nás na telefonním čísle 226 091 288 nebo nám napište na e-mail fakturace@conte-energy.cz. My Vám sdělíme přesné údaje podklady, které od Vás potřebujeme.

2.       Vyjma sdělení osobních údajů a parametrů odběrného místa pro zhotovení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu budeme vyžadovat další dokumenty:

a.       Opis poslední vyúčtovací faktury. Z dané faktury jsme schopni vyčíst technické parametry odběrného místa.

b.       Opis smlouvy či posledního platného dodatku smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu. Ze smlouvy jsme schopni zjistit nejbližší možné datum výpovědi a tím změny dodavatele.

3.       Po sdělení všech potřebných údajů a předložení dokumentů Vám pošleme Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu na e-mailovou adresu či dopisem. Až si smlouvu pročtete a podepíšete, zašlete nám ji nazpět naskenovanou na e-mail fakturace@conte-energy.cz nebo zašlete dopisem na adresu CONTE spol. s r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1.

4.       Naše strana zajistí podání výpovědi současnému dodavateli. V centrálním systému provedeme registraci změny dodavatele.

 

5.       Po uskutečnění změny dodavatele obdržíte platební kalendář záloh a podepsanou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu.

Chcete změnit v daném odběrném místě elektřiny/plynu jméno zákazníka, ale stále máte zájem o dodávku od naší společnosti CONTE spol. s r.o.?

1.       Kontaktujte nás na telefonním čísle 226 091 288 nebo nám napište na e-mail fakturace@conte-energy.cz. My Vám sdělíme přesné údaje podklady, které od Vás potřebujeme.

2.       Vyjma sdělení osobních údajů a parametrů odběrného místa pro zhotovení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu budeme vyžadovat další dokumenty:

a.       Doklad o právním vztahu k nemovitosti, tj. nájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru nemovitostí.

b.       Čestné prohlášení či plná moc současného zákazníka. Pokud máme zajistit výpověď současnému dodavateli, musíme ji provést na základě plné moci/čestného prohlášení současného zákazníka.

c.       Předávací protokol. Tento protokol slouží při předání daného odběrného místa k potvrzení stavů na elektroměru/plynoměru. Stav měřidla nahlásíme ke dni změny dodavatele.

d.       V případě úmrtí současného zákazníka je nutné předložit kopii úmrtního listu.

e.       V případě, kdy se současný zákazník odstěhoval a není k zastižení, stačí čestné prohlášení nového zákazníka o této skutečnosti.

f.        V případě, že se jedná o změnu v rámci rodiny, stačí souhlas současného zákazníka s přepisem odběrného místa.

3.       Po sdělení všech potřebných údajů a předložení dokumentů Vám pošleme Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu na e-mailovou adresu či dopisem. Až si smlouvu pročtete a podepíšete, zašlete nám ji nazpět naskenovanou na e-mail fakturace@conte-energy.cz nebo zašlete dopisem na adresu CONTE spol. s r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1.

4.       U distributora zajistíme novou Smlouvu o připojení k distribuční soustavě psanou na nového zákazníka.

 

5.       Po uskutečnění přepisu zákazníka obdržíte platební kalendář záloh a podepsanou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu.

V souladu s podmínkami členství České republiky v Evropské unii vznikla České republice
k 1. lednu 2008 povinnost zavést daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv.

Plátcem daně z elektřiny je dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli:

 • provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy,
 • fyzická nebo právnická osoba, která použila elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje,
 • fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně.

Od daně je osvobozena například elektřinu, která je:

 • ekologicky šetrná,
 • vyrobená v dopravních prostředcích (pokud je tam i spotřebována),
 • vyrobená ze zdaněných výrobků, pokud jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně.

Základem daně z elektřiny je množství elektřiny v MWh.

O plánovaných odstávkách ve Vašem distribučním území se můžete informovat na níže
uvedených odkazech.
Pražská plynárenská distribuce, a.s.
E.ON distribuce, a.s.
RWE GasNet, s.r.o.
Ve smyslu § 25 odst. 3 písm. c) Energetického zákona a § 32 odst. 6 a 7 vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, § 59 odst. 1 písm. j) a odst. 5 Energetického zákona a § 15 vyhlášky o pravidlech trhu s plynem , má distribuční společnost povinnost oznámit odběrateli počátek plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny a dobu trvání omezení nebo přerušení.

Odečet spotřeby za dodávku elektrické energie a zemního plynu a následná fakturace se realizuje v 12ti měsíčních cyklech.
Vyúčtování může být zákazníkovi vystavené i dříve než jednou za 12 měsíců, a to v případě:
1) ukončení odběru pro dané odběrné místo,
2) změny zákazníka na daném odběrném místě,
3) na základě žádosti klienta o mimořádný odečet,
3a) v případě dodávek plynu vždy k poslednímu dni v měsíci (za podmínky, kdy daný distributor přijímá mimořádné odečty v průběhu roku ke zpracování) a to při nahlášení odečtu zákazníkem do 2 pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce za poplatek stanovený distribuční společností. K 31.12. je tento odečet pro zákazníky zdarma. Nahlášení stavu se provádí prostřednictvím e-mailu na fakturace@conte-energy.cz, při hlášení samoodečtu zákazník uvede: číslo měřidla, stav měřidla, EIC odběrného místa, identifikaci odběratele,
3b) v případě dodávek elektřiny pouze k 31.12. a to nahlášením stavu měřidla zákazníkem do 2 pracovních dnů na e-mail fakturace@conte-energy.cz, při hlášení samoodečtu zákazník uvede: číslo měřidla, stav měřidla, EAN odběrného místa, identifikaci zákazníka. K 31.12. je tento odečet pro zákazníky zdarma.

Bezhotovostní převod
Výhodou této formy platby je pravidelné poukazování plateb ve stejném termínu splatnosti. Klient si převod zřizuje sám prostřednictvím své banky. Je důležité vždy uvádět správný variabilní symbol, který se nachází na rozpise záloh pro dané odběrné místo. Při změně výše záloh je třeba příkaz upravit.
SIPO
Pokud zákazník žádá hradit zálohové platby prostřednictvím České pošty – SIPO, je potřeba nahlásit spojovací číslo SIPO, a to do 20. dne kalendářního měsíce.
Poštovní poukázka
V případě využití této formy placení za odběr energie je důležité vždy uvádět variabilní symbol. Výhodou je možnost úhrady na všech pobočkách České pošty, nevýhodou je poplatek za každou poštovní poukázku.

Dodavatel se stará o to, abyste vůbec mohli elektřinu využívat. Velmi zjednodušeně řečeno: dodavatel dává distributorovi informaci, že řádně platíte a že elektřina může proudit ze sítě k Vám domů.
Dodavatel je ten, který se stará o správné vyúčtování Vašich plateb, posílá Vám zálohové platební kalendáře a vyúčtování.
Dodavatelů je v České republice mnoho, konkurují si, a proto mohou (a musí) hýbat s cenami a snaží se, abyste si vybrali právě je.

Koupili jste novou nemovitost nebo podepsali novou nájemní smlouvu a chcete mít elektřinu/zemní plyn veden na své jméno?

1.       Kontaktujte nás na telefonním čísle 226 091 288 nebo nám napište na e-mail fakturace@conte-energy.cz. My Vám sdělíme přesné údaje podklady, které od Vás potřebujeme.

2.       Vyjma sdělení osobních údajů a parametrů odběrného místa pro zhotovení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu budeme vyžadovat další dokumenty:

a.       Doklad o právním vztahu k nemovitosti, tj. nájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru nemovitostí.

b.       Čestné prohlášení či plná moc současného zákazníka. Pokud máme zajistit výpověď současnému dodavateli, musíme ji provést na základě plné moci/čestného prohlášení současného zákazníka.

c.       Předávací protokol. Tento protokol slouží při předání daného odběrného místa k potvrzení stavů na elektroměru/plynoměru. Stav měřidla nahlásíme ke dni změny dodavatele.

d.       V případě úmrtí současného zákazníka je nutné předložit kopii úmrtního listu.

e.       V případě, kdy se současný zákazník odstěhoval a není k zastižení, stačí čestné prohlášení nového zákazníka o této skutečnosti.

3.       Po sdělení všech potřebných údajů a předložení dokumentů Vám pošleme Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu na e-mailovou adresu či dopisem. Až si smlouvu pročtete a podepíšete, zašlete nám ji nazpět naskenovanou na e-mail fakturace@conte-energy.cz nebo zašlete dopisem na adresu CONTE spol. s r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1.

4.       Naše strana zajistí podání výpovědi současnému dodavateli současného zákazníka. U distributora zajistíme novou Smlouvu o připojení k distribuční soustavě psanou na nového zákazníka. V centrálním systému provedeme registraci změny dodavatele.

 

5.       Po uskutečnění přepisu zákazníka se změnou dodavatele obdržíte platební kalendář záloh a podepsanou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu.

Typové diagramy pomáhají určit výši předpokládané spotřeby zemního plynu v průběhu roku.
• Vyjadřují modelový průběh spotřeby různých typů odběratelů v čase.
• Zohledňují rozdílnou spotřebu v průběhu roku.
• Obsahují hodinové číselné řady pro všech 365 (resp. 366) dní v roce.
• Byly vytvořeny na základě skutečných měření u reprezentativní skupiny zákazníků.
• Jsou vytvářeny nové pro každý kalendářní rok a jsou platné jednotně pro celou plynárenskou soustavu v ČR.
• Přehled jednotlivých tříd TDD a jejich přiřazení podle typu využití odběrného místa je
upraveno v příloze č. 11 vyhlášky 365/2009 Sb.

Plátcem daně ze zemního plynu je:

 • dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli,
 • provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu,
 • fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně,
 • fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje,
 • fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu osvobozeného od daně.

Od daně je osvobozen například plyn určený:

 • pro výrobu tepla v domácnostech,
 • k výrobě elektřiny,
 • jako pohonná hmota pro plavby na vodách,
 • v metalurgických procesech či mineralogických postupech.

Sazby daně jsou stanoveny v § 6 zákona 261/2007 Sb. a liší se podle druhu plynu. Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla, nelze-li vyjádřit spalné teplo plynu v MWh, stanoví se spalné teplo ve výši 15 MWh na tunu plynu.

Jak se počítají a účtují dodávky zemního plynu?
V souladu s evropskou legislativou účtujeme dodávky zemního plynu v energetických
jednotkách (kilowatthodinách – kWh).
Tento způsob nahradil dřívější účtování v objemových jednotkách (metrech krychlových – m³).
Všechny plynárenské společnosti v ČR začaly účtovat dodávky plynu v kWh od 1. dubna 2001.
PŘEPOČET m3 na kWh
Orientační přepočet je: 1 m3  = 10,55 kWh
KILOWATTHODINY JSOU OBJEKTIVNĚJŠÍ
Zemní plyn je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita není vždy stejná. Spálením 1 m³ zemního plynu ze dvou různých zdrojů o rozdílném spalném teple vzniká rozdílné množství energie. Použití energetické jednotky (kWh) místo objemové jednotky (m³) lépe vystihuje množství dodané energie vázané v zemním plynu.
Více informací naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu (plynoměr měří v m³).

O plánovaných odstávkách ve Vašem distribučním území se můžete informovat na níže uvedených odkazech.
ČEZ distribuce, a.s.
EON distribuce, a.s.
PRE distribuce, a.s.
Ve smyslu § 25 odst. 3 písm. c) Energetického zákona a § 32 odst. 6 a 7 vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, § 59 odst. 1 písm. j) a odst. 5 Energetického zákona a § 15 vyhlášky o pravidlech trhu s plynem , má distribuční společnost povinnost oznámit odběrateli počátek plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny a dobu trvání omezení nebo přerušení.

Jsou stanoveny následovně:

 • nový klient – na základě předpokládaného odběru na dané odběrné místo,
 • existující klient – na základě skutečně naměřené spotřeby za předcházející fakturační
  období.

Distributor se stará o technické věci – o kabely, měřidla, sloupy elektrického vedení, o to, když při bouřce vypadne proud, když námraza strhne vedení, anebo když se někde kope a mění se vedení na plyn. O všechny tyto technické věci se stará distributor.
POZOR! Není možné změnit distributora elektřiny ani plynu!
Distributoři mají regiony České republiky územně rozdělené a jakkoli byste chtěli, musíte toto rozdělení akceptovat.
Nevýhodou je, že distributor nemá konkurenta, a proto nemusí zásadně snižovat svoje ceny (které Vám účtuje za využívání kabelů, resp. potrubí). Všichni platíme distributorovi stejnou částku. Na tomto proto neušetříte! Distribuci musíme platit všichni stejně, bez slev, bez úspory.
S distributorem zpravidla nijak nekomunikujete, pouze pokud se jedná o nějakou poruchu na vedení, výpadek nebo o fyzické odpočty spotřeby na Vašich měřičích.
V České republice jsou tři hlavní distribuční společnosti pro plyn:

 • RWE GasNet, s.r.o.
 • Pražská plynárenská distribuce, a.s.
 • E.ON distribuce, a.s.

V České republice jsou tři hlavní distribuční společnosti pro elektřinu:

 • PRE distribuce, a.s.
 • ČEZ distribuce, a.s.
 • EON distribuce, a.s.

Elektrická energie
Název distribuční společnosti, telefonní číslo, flexibilita
ČEZ distribuce, a.s., 840 850 860, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
PRE distribuce, a.s, 1236, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
E.ON distribuce, a.s., 800 225 577, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Poruchová služba LUDS s.r.o., 702 080 314
Zemní plyn
Název distribuční společnosti, telefonní číslo, flexibilita
E.ON distribuce, a.s., 1239, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
RWE GasNet, s.r.o., 1239, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 1239, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu