Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků v souvislosti s prodejem zemního plynu a elektřiny společností CONTE spol. s r.o. a jejími marketingovými aktivitami a souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Činnost společnosti CONTE spol. s r.o.

Předmětem podnikání společnosti CONTE spol. s r.o., se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, IČ: 00565342, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 286 jako správce osobních údajů, (dále jen „CONTE“) je především prodej zemního plynu a elektřiny a poskytování
s tím souvisejících služeb. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a jejich služeb a zlepšování služeb
zákazníkům, v rámci níž dochází i ke zpracování osobních údajů zákazníků.

2. Správce nebo zpracovatel?

CONTE je správcem osobních údajů.

3. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?

CONTE jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů v platném znění, a s účinností od 25. 05. 2018 povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen „platné právní předpisy“). CONTE pravidelně kontroluje soulad
svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich
údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat
jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci.

4. K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje?

4.1 CONTE zpracovává osobní údaje zákazníků pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu, a to manuálně
i automatizovaně. V omezeném rozsahu dochází při zpracování osobních údajů k profilování zákazníků, jejich spotřeby a chování v souvislosti s čerpáním výhod.

4.2 CONTE zpracovává osobní údaje zákazníků k následujícím účelům:
a) jednání o uzavření nebo změně smlouvy,
b) plnění smlouvy a poskytování služeb,
c) registrace a administrace odběrného místa zákazníka u distribuce či operátora trhu (OTE),
d) vedení účtu a provádění vyúčtování,
e) vymáhání pohledávek,
f) hodnocení platební schopnosti zákazníků,
g) nabídky obdobných produktů a služeb,
h) účetní a daňové účely,
i) plnění právních povinností,
j) marketing (zejm. vedení zákaznické evidence, marketingové průzkumy, průzkumy trhu a spokojenosti zákazníků, zasílání informačních sdělení o novinkách
týkajících se činnosti správce, aj.).

4.3 CONTE nezpracovává osobní údaje zákazníků pro jiné účely, než je uvedeno výše.

4.4 Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů, resp. tyto jsou zpracovávány pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu. V této oblasti
však vždy platí požadavek na absolutní minimalizaci rozsahu zpracovávaných údajů.

4.5 Právním základem zpracování k účelům uvedeným pod písm. a), b), c), d) je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy.

4.6 Zpracování osobních údajů specifikováno pod písm. e), f), g) je nezbytné pro ochranu právem chráněných zájmů CONTE jakožto dodavatele plynu / elektřiny
či dalších dotčených subjektů.

4.7 Mimo výše uvedeného plní CONTE řadu povinností stanovených zvláštními právními předpisy např. zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto zpracování je specifikováno pod písm. h), i) výše.

4.8 Zpracování osobních údajů uvedené pod písm. j) je možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. CONTE jako správce osobních údajů vede elektronickou
zákaznickou databázi (CRM systém), ve které eviduje veškeré osobní údaje zákazníků, vyhodnocuje jejich spotřebu zejména pro účely vyúčtování a současně
vede databázi potenciálních zákazníků, kteří projevili zájem o produkty a služby CONTE. V rámci zákaznické databáze (CRM systému) a věrnostního programu
jsou zpracovávány výlučně osobní údaje poskytnuté zákazníky.

4.9 Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány i v rámci nejrůznějších věrnostních programů CONTE, které jsou spojeny s poskytováním řady služeb a výhod,
bonusovým systémem, slevovými akcemi, propagací apod. V souvislosti s účastí zákazníka v rámci věrnostního programu dochází ke zpracování osobních údajů
z důvodu nutnosti jeho registrace v rámci bonusového programu a současného poskytování nabízených výhod, spojených s věrnostním programem ze strany
CONTE.

4.10 Za účelem marketingové propagace CONTE a zlepšování služeb jsou zákazníkům zasílána i obchodní sdělení (nabídky produktů, akce, průzkumy spokojenosti
apod.) na jimi poskytnuté elektronické nebo korespondenční adresy získané v souvislosti uzavřením či plněním smlouvy nebo v důsledku poskytnutého souhlasu.
Zasílání obchodních sdělení má zákazník právo kdykoli jednoduše a bez nákladů odmítnout, o čemž je informován v rámci každého obchodního sdělení.

4.11 Poskytnutí údajů pro účely uvedené v bodě 4.2 výše je nezbytné pro řádné uzavření a plnění smlouvy a poskytnutí souvisejících plnění. Neposkytnutí osobních
údajů pro uvedené účely znemožňuje CONTE smlouvu uzavřít, plnit či poskytnout svým zákazníkům související plnění.

4.12 Je-li k určitému účelu udělen Váš souhlas ke zpracování osobních údajů, může být tento ze strany zákazníka kdykoli odvolán, a to i v jeho jednotlivých částech,
a to písemně e-mailem na info@conte-energy.cz nebo poštou na adresu sídla CONTE.

4.13 Odepření souhlasu se zasíláním obchodního sdělení nemá žádný vliv na další plnění z naší strany na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem.

5. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

5.1 CONTE zpracovává osobní údaje zákazníků v následujícím rozsahu:
− identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, popř. rodné číslo, státní příslušnost,
− kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, telefon, e-mailová adresa,
− další osobní údaje: adresa umístění odběrného místa, číslo bankovního účtu, SIPO, EAN a EIC, údaje o stávajícím dodavateli, spotřebě a nastavení
odběrného místa,
− zvláštní kategorie osobních údajů: biometrický podpis,
− u právnických osob či podnikajících fyzických osob jsou zpracovávány kromě výše uvedeného také tyto údaje: obchodní firma zákazníka, sídlo/místo
podnikání, korespondenční adresa, IČ, DIČ, jméno a příjmení, datum narození, pracovní pozice, telefon a e-mail kontaktní osoby a jednatele společnosti.

5.2 Všechny osobní údaje zpracováváme výlučně v rozsahu nutném po plnění účelů uvedených v bodu 4.

6. Jak získáváme Vaše osobní údaje?

6.1 CONTE získává nové osobní údaje zejména přímo od zákazníků v rámci jednání o uzavření smlouvy, od třetích subjektů (obchodních zástupců a zprostředkovatelů)
a z veřejných rejstříků a evidencí.

6.2 CONTE vždy informuje zákazníky o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí
takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi zákazníkem a CONTE a také významně zefektivní poskytování služeb.

6.3 Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje:
a) získané z uzavřených smluv (kde CONTE je smluvní stranou smlouvy),
b) získané přímo od potenciálních zákazníků – zejména při žádosti o zpracování nabídky na dodávku zemního plynu a/nebo elektřiny (ať už činností
obchodních zástupců při jejich návštěvách, při prodejních akcích nebo na základě e-mailové nebo telefonické poptávky zákazníků),
c) získané přímo od potencionálních zákazníků s jejich souhlasem – zejména při žádosti o zasílání obchodních sdělení.

7. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

7.1 Všechny osobní údaje zpracovává CONTE jako správce.

7.2 Osobní údaje jsou zpřístupňovány i ostatním členům podnikatelského seskupení.

7.3 Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.

7.4 Osobní údaje zákazníků (odběratelů) plynu jsou zpřístupňovány distribučním společnostem a společnostem mající odpovědnost za odchylku u odběrných
a předávajících míst (např. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., aj.) a Operátorovi trhu OTE, a.s.

7.5 Osobní údaje zákazníků (odběratelů) elektřiny jsou zpřístupňovány distribučním společnostem a a společnostem mající odpovědnost za odchylku u odběrných
a předávajících míst (např. PREdistribuce, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., E.ON Distribuce, a.s., LUDS, s.r.o., aj.), Operátorovi trhu OTE, a.s.
strana 2 z 2

7.6 Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti. V této souvislosti jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny
externím zpracovatelům, jako jsou společnosti zajišťující rozeslání listovních zásilek a hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou
poštou, společnosti zajišťující bezpečnostní prvky, poskytovatelé IT služeb, spolupracující advokátní kanceláře, poskytovatelé fakturačních služeb a další osoby,
se kterými má CONTE uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, prostřednictvím kterých je zajišťována ochrana Vašich osobních údajů. Zpracování osobních
údajů mohou pro CONTE provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického
zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

7.7 IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami – za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí,
a částečně také za využití externích dodavatelů. K osobním údajům může mít přístup IT oddělení podnikatelského seskupení (včetně externích zpracovatelů)
s tím, že osobní údaje jsou zpracovávány na území ČR, za účelem zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému IT využívaného
v podnikatelském seskupení.

8. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a jak dlouho je uchováváme?

8.1 Údaje zákazníků uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, abychom mohli plnit smlouvu, smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva.
Pro účely plnění smlouvy můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů. Pro potřeby archivace zakázek (a případných nároků,
které mohou vyplynout ze smlouvy i po jejím zániku), uchováváme údaje minimálně dalších 10 let po zániku smluvního vztahu.
8.2 Údaje zákazníků jako účastníků našeho věrnostního programu zpracováváme po celou dobu jejich účasti ve věrnostním programu, kdy ke zpracovávání osobních
údajů dochází z titulu plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, a následně jsou uchovávány a archivovány po dobu nezbytně nutnou pro uplatnění práv
a povinností vyplývajících z věrnostního programu po ukončení účasti zákazníka a po dobu nezbytnou pro plnění zákonných povinností.

8.3 Údaje, které získáme s Vaším souhlasem nebo které jsou vedeny databázi zákazníků, zpracováváme pro účely nových nabídek našich produktů a služeb,
pro marketingové nabídky a informace o novinkách (včetně soutěží a jiných prodejních akcí), s možností i vytváření profilovaných nabídek pro konkrétní zákazníky,
za účelem provádění průzkumu spokojenosti zákazníků apod. s tím, že tyto uchováváme po dobu trvání souhlasu. Následně jsou data z elektronické databáze
vymazána.

9. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

9.1 Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na přístup k osobním údajům, které o ní CONTE zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz.

9.2 Fyzická osoba má právo:
a) udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to bezplatně, buď dopisem zaslaným na adresu CONTE, nebo e-mailem doručeným
na adresu info@conte-energy.cz, přičemž při odvolání souhlasu musí upřesnit, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvolává (viz výše),
b) vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy,
c) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, bližší informace naleznete na www.uoou.cz, pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních
předpisů byla porušena.

9.3 V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu info@conte-energy.cz nebo telefonicky
226 091 288.

10. Cookies

Při návštěvě internetových stránek provozovaných CONTE se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookies“ na počítači subjektu údajů,
které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno,
které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového
prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.

11. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Naše společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence lze kontaktovat kterýmkoli z následujících způsobů: